شرکت آویژه صنعت طوس در زمینه ساخت ابنیه و ساختمان های صنعتی و معدنی به کمک کارشناسان و مهندسان حرفه ای و به وسیله امکان سنجی پروژه ها و بررسی سود و زیان ها به اجرای تخصصی این ابنیه می پردازند. در این راستا همواره شاهد نظارت دقیق متخصصین HSE در طول روند اجرای پروژه خواهید بود. ناظرین آویژه صنعت همواره در محل پرژه حضورداشته و نظارت سخت گیرانه ای بر روی تمام مراحل اجرای پروژه پیمانکاری ساخت و ساز دارند به نحوی که کوچکترین جزئیات روند ساخت و ساز از چشم تیزبین آنها مخفی نماند.