پروژه سنگ شکن گل گهر (گلفا)

سنگ شکن گل گهر
تاریخ شروع: 1391/06
تاریخ پایان: 1398/12
کارفرما: آسفالت طوس
برآورد/ هزینه: 120،000،000،000