گندله سازی بهاباد

اجرای عملیات 50،000 مترمکعب بتن مسلح پروژه گندله سازی بهاباد
تاریخ شروع : 1398/5
تاریخ پایان: __
کارفرما: پامیدکو
برآورد/ هزینه: 325،000،000،000 ريال