گندله سازی نیشابور

احداث طرح تکمیلی سیستم های انتقال مواد و پوشش دهی گندله تولیدی فولاد خراسان نیشابور
تاریخ شروع: 1396/2
تاریخ پایان : __
کارفرما : پامیدکو
برآورد/ هزینه : 230،000،000،000 ريال